Ettepanek: Nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525}