Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 10ης Μαΐου 2012