Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти