2008/120/ES: Odločba Komisije z dne 7. februarja 2008 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 88/407/EGS in Odločbe Komisije 2004/639/ES o določitvi uvoznih pogojev za uvoz semena domačega goveda (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 409) (Besedilo velja za EGP)