2008/120/EG: Beschikking van de Commissie van 7 februari 2008 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 88/407/EEG van de Raad en Beschikking 2004/639/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de invoer van rundersperma (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 409) (Voor de EER relevante tekst)