2008/120/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 7. februāris) ar ko groza Padomes Direktīvas 88/407/EEK D pielikumu un Komisijas Lēmumu 2004/639/EK, ar ko paredz liellopu sugu mājdzīvnieku spermas importa nosacījumus (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 409) (Dokuments attiecas uz EEZ)