2008/120/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 2008 , neuvoston direktiivin 88/407/ETY liitteen D ja naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä tehdyn päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 409) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)