2012/800/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  23. októbra 2012 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2010