2012/800/ΕΕ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2012 , σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010