Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1490/2002 2002 m. rugpjūčio 14 d. nustatantis išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, trečiojo etapo įgyvendinimo taisykles ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 451/2000 (tekstas svarbus EEE)