Υπόθεση T-105/08 P: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 — Van Neyghem κατά Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Απόρριψη της προσφυγή πρωτοδίκως — Πρόσληψη — Γενικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από την προφορική δοκιμασία — Αίτηση αναιρέσεως προδήλως αβάσιμη)