Vec T-144/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – ThyssensKrupp Liften Ascenseurs/Komisia Európskych spoločenstiev