Υπόθεση T-144/07: Προσφυγή της 7ης Μαΐου 2007 — ThyssensKrupp Liften Ascenseurs κατά Επιτροπής