Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõike 5 kohane EFTA järelevalveameti teadaanne – Pakkumismenetlus seoses Norras regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel, parandus ( ELT C 168, 14.6.2012 )