Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konwergencja w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475) (2006/595/WE)