Vec C-489/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  3. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Lahr — Nemecko) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Smernica 97/7/ES — Ochrana spotrebiteľa — Zmluvy na diaľku — Výkon práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom — Povinnosť zaplatiť predajcovi náhradu za používanie)