Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1074 zo 17. júla 2020, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Dánsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Iba dánske znenie je autentické)