Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1074 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2020 για τη χορήγηση παρέκκλισης που ζητήθηκε από τη Δανία σύμφωνα με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)