Zaak F-91/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 24 mei 2012 — Alionescu/Commissie (Openbare dienst — Aanwerving — Algemeen vergelijkend onderzoek — Besluit om inschrijvingstermijn te verlengen — Ontbreken van klacht — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)