Υπόθεση F-93/12: Προσφυγή-αγωγή της 6ης Σεπτεμβρίου 2012 — ΖΖ κατά Επιτροπής