2009/979/ЕС: Решение на Комисията от 17 декември 2009 година за одобряване на националната програма, представена от България, за контролиране и мониторинг на условията за транспортиране на живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни от Съюза през пристанище Бургас, и на финансовото участие на Съюза за 2010 г. (нотифицирано под номер C(2009) 10004)