Mål C-258/10: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 4 mars 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Dâmbovița (Rumänien)) — Nicușor Grigore mot Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Socialpolitik — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Direktiv 2003/88/EG — Arbetstidens förläggning — Begreppet arbetstid — Begreppet begränsning av veckoarbetstiden — Skogvaktare som enligt sitt anställningsavtal och tillämpligt kollektivavtal har flexibel arbetstid uppgående till 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka — Nationell lagstiftning enligt vilken skogvaktaren hålls ansvarig för all skada som kan uppkomma på vederbörandes skogsområde — Kvalificering — Inverkan av övertid på den berördes lön och ekonomiska ersättning)