Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1723 на Комисията от 16 ноември 2020 година относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир, Египет, Израел, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция (нотифицирано под номер C(2020) 7661) (текст от значение за ЕИП)