Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5579 — TLP/Ermewa) Текст от значение за ЕИП