SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 58/97 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie), ktorým sa zrušilo a nahradilo nariadenie č. 58/97