KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā īsteno Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādātā redakcija), ar ko atcēla un aizstāja Regulu Nr. 58/97