Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 2003 m. rugsėjo 24 d. nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (tekstas svarbus EEE)