/* */

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1702/2003, 24. september 2003 , millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (EMPs kohaldatav tekst)