2010/671/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  5. novembra 2010 , ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené v súvislosti s novou účinnou látkou spirotetramat [oznámené pod číslom K(2010) 7437] Text s významom pre EHP