Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/920 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 180/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących kontroli, powiadomień i sprawozdań rocznych oraz zmian w programach POSEI