Nariadenie Komisie (ES) č. 867/2008 z 3. septembra 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ich pracovné programy a ich financovanie