2012/482/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5753) Tekst mający znaczenie dla EOG