2012/482/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem C(2012) 5753) Text s významem pro EHP