Offentliggörande av en anmälan om ändring av en specifikation för ett namn inom vinsektorn i enlighet med artikel 105 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20132020/C 18/08