Υπόθεση C-414/12 P: Αναίρεση που άσκησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 η Bolloré κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 27 Ιουνίου 2012 στην υπόθεση T-372/10, Bolloré κατά Επιτροπής