Vec C-172/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal podal Commissione tributaria provinciale di Roma — Taliansko) — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio (Životné prostredie — Smernica 1999/31/ES — Článok 10 — Osobitný poplatok za ukladanie pevného odpadu na skládku — Uloženie poplatkovej povinnosti prevádzkovateľovi skládky — Náklady na prevádzku skládky — Smernica 2000/35/ES — Úroky z omeškania)