Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei - Sestais operatīvais ziņojums par radioaktīvo atkritumu un izlietotās degvielas apsaimniekošanu Eiropas Savienībā SEC(2008)2416