Консолидиран текст на Договора за Европейския Съюз - ДЯЛ III РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИНСТИТУЦИИТЕ - Член 16