Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 515/92 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 1992 περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης