ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1903/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 1995 για τροποποίηση των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης