Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/632 (2018. gada 19. februāris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs$