Γραπτή ερώτηση E-0864/10 υποβολή: Daciana Octavia Sârbu (S&D) προς την Επιτροπή. Παχυσαρκία