Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1479 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 για την κατάρτιση των καταλόγων προτεραιοτήτων για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από το 2020 έως το 2023 και στον τομέα του φυσικού αερίου για το 2020 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)