Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1479 ze dne 14. října 2020, kterým se stanoví seznamy priorit pro vypracování kodexů sítě a pokynů pro elektřinu na období 2020 až 2023 a pro plyn na rok 2020 (Text s významem pro EHP)