Vec C-606/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. júla 2020 – Nexans France SAS, Nexans SA/Európska komisia (Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartely – Európsky trh podzemných a podmorských elektrických káblov – Rozdelenie trhu v rámci projektov – Nariadenie (ES) č. 1/2003 – Článok 20 – Právomoc Európskej komisie vykonávať inšpekcie v kartelovom konaní – Právo vyhotoviť kópie údajov bez ich predchádzajúceho preskúmania a následne ich preskúmať v priestoroch Komisie – Pokuty – Neobmedzená súdna právomoc)