Rådets och Kommissionens beslut av den 4 december 1995 om slutande av tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Tjeckiska republiken å andra sidan