Дело C-100/19: Решение на Съда (втори състав) от 5 март 2020 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles — Белгия) — Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Сектор на далекосъобщенията — Хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в честотния обхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги — Решение № 626/2008/ЕО — Член 4, параграф 1, буква в), член 7, параграф 1 и член 8, параграф 1 — Допълнителни наземни компоненти — Разрешения, издадени от държавите членки — Задължение за оператора да обслужва определен процент от населението и територията — Неспазване — Последици)