Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1966/93 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό των γεωργικών ισοτιμιών