Υπόθεση T-343/94: Αγωγή που άσκησε στις 17 Οκτωβρίου 1994 ο Peter Bach κατά του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων