Sklep Evropske centralne banke z dne 19. avgusta 2010 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2010/10) (2010/469/EU)